BUDOWA SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH

dla energetyki i przemys�u

 

REALIZACJA INWESTYCJI

audyt, projekt, wykonanie

 

FINANSOWA OBS�UGA

inwestycji i wdro�e�

 

DORADZTWO TECHNICZNE

oraz audyty energetyczne

 

WDRA�ANIE

na rynek nowych rozwi�za�

 

MODERNIZACJA

obiekt�w energetycznych i przemys�owych

O FIRMIE

Szanowni Pa�stwo,

Mam zaszczyt zaprosi� do wsp�pracy z nasz� firm� IRN Tech Sp. z o.o..
Firma powsta�a, aby wsp�lnie z inwestorem rozwi�zywa� problemy zwi�zane z koniecznymi zmianami w obszarze energetycznym oraz wodno�ciekowym. Wiedza i do�wiadczenie jakie uda�o si� nam zgromadzi� przez ostatnie 25 lat, pozwala na podejmowanie wyzwa� i znajdowanie rozwi�za� dla konkretnych sytuacji, z kt�rymi spotykamy si� w zak�adach przemys�owych i energetyce zawodowej. Proponujemy rozwi�zania z trosk� o �rodowisko naturalne tak, aby chroni� nasz� atmosfer� i do minimum ogranicza� pob�r i zanieczyszczanie w�d. Mamy pe�n� �wiadomo��, i� w przemy�le praktycznie ka�dy projekt wymaga indywidualnego podej�cia, dlatego unikamy rutyny, z pokor� i dystansem podejmuj�c kolejne wyzwania.

Zbigniew Nowak
Prezes Zarz�du

W tym obszarze mo�emy zaproponowa� Pa�stwu wykorzystanie naszej wiedzy i umiej�tno�ci przy budowie sieci gazowych oraz w wybranych aspektach zwi�zanych z budow� �r�de� energetycznych. Prowadz�c projekt znajdujemy wsp�lnie z inwestorem optymalne rozwi�zanie dla Zak�adu, ograniczamy koszty inwestycyjne oraz co niezwykle istotne – r�wnie� koszty eksploatacyjne.
Przez najbli�sze 10 lat zak�ady przemys�owe oraz zak�ady energetyczne b�d� poszukiwa�y sposobu na zamian� energii pierwotnej na energi� elektryczn� lub ciepln�. Rosn�ce ceny praw do emisji, ograniczenia w dost�pie do w�gla i mia�u spowoduj� zapotrzebowanie na wiedz� w tym obszarze. Nie pytamy: czy, ale kiedy w jaki spos�b poradzi� sobie z tak� zamian�.
Je�eli uznacie Pa�stwo, i� nadszed� czas na takie rozwa�ania serdecznie zapraszamy do wsp�pracy. Jestem pewien, �e wsp�lnie uda nam si� znale�� w�a�ciwe rozwi�zania i wprowadzi� w �ycie wypracowane pomys�y.

Nawi�zanie bliskiej wsp�pracy z firm� EkoWodrol spowodowa�o poszerzenie naszej oferty o obszar wodno�ciekowy. Sp�ka IRN Tech specjalizuje si� w rozwi�zywaniu problem�w ze �ciekami przemys�owymi. Dzi�ki umiej�tnie zastosowanym technologiom membranowym oraz destylacji pr�niowej, udaje nam si� ogranicza� fizykochemiczne metody oczyszczania �ciek�w, odseparowa� zanieczyszczenia od wody i zawr�ci� j� ponownie do procesu produkcyjnego. Tworzenie zamkni�tych uk�ad�w wykorzystania wody znacznie obni�a koszty eksploatacji i co wa�ne – chroni �rodowisko naturalne ograniczaj�c do minimum niezb�dny pob�r wody surowej do produkcji.
W tym obszarze r�wnie� nie ma uniwersalnych rozwi�za�. Ka�da instalacja budowana wsp�lnie z inwestorem jest nowym ciekawym wyzwaniem, a tak�e po��czeniem wiedzy i do�wiadcze�. Jestem pewny, �e nasze kompetencje b�d� mog�y by� Pa�stwu pomocne.

IRN Tech
poszukiwanie najlepszych rozwi�za� dla przemys�u

ENERGETYKA

  • doprowadzenie gazu do obiekt�w energetycznych i przemys�owych
  • wyb�r optymalnych rozwi�za� dotycz�cych przej�cia z paliwa sta�ego na paliwo gazowe w obiektach przemys�owych i energetyce zawodowej
  • audyty energetyczne
  • doradztwo techniczne
  • wdra�anie nowych technologii
  • pomoc w pozyskaniu �rodk�w na modernizacj� �r�de� energetycznych

GOSPODARKA WODNO�CIEKOWA

  • oczyszczanie �ciek�w przemys�owych w spos�b pozwalaj�cy na ponowne wykorzystanie wody w procesie produkcyjnym
  • optymalizacja koszt�w zwi�zanych ze zu�yciem wody i �ciek�w w procesie produkcyjnym
  • projektowanie rozwi�za� technologicznych dla zak�ad�w przemys�owych
  • budowa uk�ad�w technologicznych ograniczaj�cych zanieczyszczenie �rodowiska oraz koszty utylizacji
�IRN Tech Sp. z o.o.
ul. S�owia�ska 11 F
75-844 Koszalin
Poland
NIP 669 253 26 08
REGON 366 459 427
KRS 0000661191
konto BZWBK Santander
60 1090 1711 0000 0001 3393 9993